Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tähelepanuks eriarstiabi teenuste osutajatele, KES TÖÖTLEVAD NAKKUSOHTLIKKU MATERJALI ja tegevusloal puudub nakkusohtliku materjali käitlemise teenus

14.09.2005

Tähelepanuks eriarstiabi osutavatele juriidilistele isikutele, KES TÖÖTLEVAD NAKKUSOHTLIKKU MATERJALI ja tegevusloal puudub nakkusohtliku materjali käitlemise teenus
 

 

 

Tähelepanuks eriarstiabi osutavatele juriidilistele isikutele, KES TÖÖTLEVAD NAKKUSOHTLIKKU MATERJALI ja tegevusloal puudub nakkusohtliku materjali käitlemise teenus

Tulenevalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest

( vastu võetud 12. 02. 2003 seadusega ( RT I 2003, 26, 160), jõustus 01.11.2003 ) vajab eriarstiabi osutaja alates 01. novembrist  2005 nakkusohtliku materjali käitlemiseks tegevusloal teenusena lisaks ka nakkusohtliku materjali käitlemise teenust

 

§ 50. Nakkusohtliku materjali käitlemise õigus

Eriarstiabi osutajad ja muud laboriteenust osutavad isikud, kes tegelevad nakkusohtliku materjali käitlemisega, on kohustatud taotlema nakkusohtliku materjali käitlemise õigust kahe aasta jooksul seaduse jõustumisest

s.o 01. november 2005

 

§ 30. Nakkusohtliku materjali käitlemine

4) Nakkusohtlikku materjali võivad käidelda:
1) eriarstiabi osutajad, kellele on nakkusohtliku materjali käitlemise õigus antud eriarstiabi osutamise tegevusloaga, millele kantakse nakkusohtliku materjali käitlemine ühe osutatava tervishoiuteenusena;

 

Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele on kehtestatud sotsiaalministri 31. oktoobri 2003 määrusega nr 122


§ 31. Nakkusohtliku materjali käitlemise õiguse andmine eriarstiabi osutajale

 (1) Eriarstiabi osutamise tegevusloale, mis annab isikule õiguse käidelda nakkusohtlikke materjale, kohaldatakse tervishoiuteenuste korraldamise seadust  koos Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenevate erisustega.

(2) Eriarstiabi osutaja või eriarstiabi osutamise tegevusluba taotlev isik peab nakkusohtliku materjali käitlemise õiguse saamiseks esitama Tervishoiuametile:
1) dokumendid
labori ruumide, sisseseade ja tehnoloogia ning rakendatavate ohutusmeetmete kohta;
2) uuringuteenuste loetelu, milleks nakkusohtliku materjali käitlemise õigust taotletakse.

PALUN KIIRUSTAGE, TÄHTAEG LÄHENEB.