Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Pohimaarus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvotuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigiloivude tasumise ja tagastamise kord
 

Pohimaarus


Tervishoiuameti pohimaarus

 Vastu voetud sotsiaalministri 6. septembri 2001. a maarusega nr 96 *Tervishoiuameti pohimaarus* (RTL 2001, 108, 1509), joustunud 1.01.2002.

Muudetud jargmiste maarustega: (kuupaev, number, avaldamine Riigi Teatajas, joustumise aeg): 

10.02.2003 nr 20 (RTL 2003, 26, 392) 28.02.2003

15.07.2003 nr 100 (RTL 2003, 88, 1301) 28.07.2003

21.07.2004 nr 91 (RTL 2004, 102, 1654) 1.08.2004

17.01.2006 nr 10 (RTL 2006, 9, 172) 28.01.2006

16.11.2006 nr 59 (RTL 2006, 83, 1521) 1.12.2006

 

Maarus kehtestatakse *Vabariigi Valitsuse seaduse* * 42 loike 1 alusel.

 

1. peatukk

ULDSATTED

* 1. Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ulesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku jarelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi "Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse" ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.

* 2. Oma ulesannete taitmisel esindab amet riiki.

* 3. Ameti ingliskeelne nimetus on HealthCareBoard.

* 4. Ametil on vaikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangakonto. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

* 5. Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab seadusega ettenahtud korras teenistuslikku jarelevalvet.

* 6. Amet asub Tallinnas. Postiaadress on Gonsiori 29, 15157 Tallinn.

[RTL 2006, 83, 1521 * joust. 1.12.2006]

 

2. peatukk

TEGEVUSVALDKOND JA ULESANDED

 

* 7. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutootajate registreerimine; tegevuslubade valjastamine; riikliku jarelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine *Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse* ja teiste seadustega ettenahtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hadaolukorraks valmisoleku korraldamine oma padevuse piires; tootervishoid *Tootervishoiu ja tooohutuse seadusega* ettenahtud ulatuses ja korras; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna arendamiseks ja oiguslikuks reguleerimiseks.

[RTL 2004,102, 1654 * joust 01.08.2004]

* 8. Amet oma ulesannete taitmiseks tervishoiutootajate registreerimise valdkonnas:

1) registreerib isiku seaduses ettenahtud alustel ja korras tervishoiutootajana;

2) valjastab tervishoiutootajale registreerimistoendi;

3) tunnistab registreerimistoendi kehtetuks seaduses ettenahtud alustel ja korras;

4) peab tervishoiutootajate registrit;

5) korraldab tervishoiutootajate padevusnoukogu tood.

[RTL 2003, 88, 1301 * joust. 28.07.2003]

* 9. Amet oma ulesannete taitmiseks tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise valdkonnas:

1) annab tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa seaduses ettenahtud alustel ja korras;

2) tunnistab tegevusloa kehtetuks seaduses ettenahtud alustel, korras ja tingimustel;

3) peab tegevuslubade registrit.

* 10. Amet oma ulesannete taitmiseks jarelevalve valdkonnas:

1) teostab jarelevalvet tervishoiuteenuste osutajatele satestatud nouete taitmise ule;

2) teostab jarelevalvet perearstide, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate ja iseseisvalt oendusabi osutajate tegevuse ule;

3) korraldab arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni tood.

* 11. Amet oma ulesannete taitmiseks kiirabi too korraldamise valdkonnas:

1) korraldab sotsiaalministri kehtestatud korras avaliku konkursi riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks;

2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa;

3) solmib kiirabi osutamise lepingud kiirabibrigaadide pidajatega sotsiaalministri kehtestatud tingimustel ja korras;

4) korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist.

* 12. Amet oma ulesannete taitmiseks hadaolukorraks valmisoleku valdkonnas:

1) korraldab oma padevuse piires hadaolukorraks valmisolekut;

2) korraldab tervishoiuteenuste osutajatele koostoos Kaitse- ja Siseministeeriumiga hadaolukordade lahendamiseks vajalikku valjaopet.

* 121. Amet oma ulesannete taitmiseks tootervishoiu valdkonnas:

1) osaleb tootervishoiuprogrammide valjatootamises ja korraldab nende elluviimist;

2) analuusib andmeid tootajate kutsehaigestumise ja toost pohjustatud haigestumise kohta;

3) korraldab tootervishoiuspetsialistide taienduskoolitust;

4) registreerib tootervishoiuteenuse osutajaid.

[RTL 2004,102, 1654 * joust 01.08.2004]

* 13. Amet oma ulesannete taitmiseks muudes valdkondades:

1) osaleb oigusaktide eelnoude valjatootamises;

2) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda reguleerivate oigusaktide eelnoude kohta;

3) osaleb ameti tegevusvaldkonda reguleerivate oigusaktide Euroopa Liidu oigusaktidega harmoniseerimises;

4) vaatab labi ja lahendab patsientide ja muude isikute avaldusi ja taotlusi;

5) korraldab ameti tootajate, sealhulgas toovotulepingu alusel tootavate ekspertide tooalast koolitust sarnased survesukkade tooted https://comprogear.com/super-plus-size-compression-stockings/;

[RTL 2006, 83, 1521 * joust. 1.12.2006]

6) suhtleb ja teeb koostood valisriikide asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;

7) valdab, kasutab ja kasutab oigusaktidega ettenahtud tingimustel ja korras ameti valduses olevat riigivara;

8) taidab muid talle seadusega voi seaduse alusel kehtestatud oigusaktidega pandud ulesandeid.

 

3. peatukk

AMETI OIGUSED

* 14. Ametil on oma ulesannete taitmiseks oigus:

1) kontrollida tervishoiutootajana registreerimist taotlevate isikute kvalifikatsiooni toendavate dokumentide ehtsust;

2) vorrelda tervishoiutootajana registreerimist taotleva valisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni Eestis noutavaga;

3) keelduda isiku registreerimisest tervishoiutootajana seaduses ettenahtud alustel ja korras;

4) kontrollida tegevusloa taotleja esitatud andmeid;

5) keelduda seaduses ettenahtud alustel ja korras tegevusloa andmisest;

6) tunnistada seaduses ettenahtud aluste esinemisel tegevusluba osaliselt voi taielikult kehtetuks;

7) siseneda kontrollitava isiku tegevuskohta ja kontrollida tervishoiuteenuse osutamise tingimusi ja nouetele vastavust;

8) tutvuda tervishoiuteenuste osutamist toendavate dokumentidega;

9) saada kontrollitava isiku juhtorganitelt ja tervishoiutootajatelt seletusi;

10) teha kontrollitavale isikule ettepanekuid tegevuse parandamiseks ning ettekirjutusi puuduste korvaldamiseks;

11) kaasata lepingute alusel oma toosse konsultante ja eksperte;

12) kirjastada trukiseid ja kasutada teisi teabevahendeid ameti tegevusvaldkonda puutuva teabe avaldamiseks.

4. peatukk

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

* 15. Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul sotsiaalminister.

* 16. Ameti struktuuri, teenistujate koosseisu ja eelarve kinnitab sotsiaalminister.

* 17. Ameti peadirektor:

1) juhib ameti tood, otsustab ja korraldab ameti padevusse kuuluvate ulesannete taitmist;

2) vastutab ameti tegevust reguleerivate oigusaktide tapse, otstarbeka taitmise eest ja annab aru sotsiaalministrile;

3) teostab teenistuslikku jarelevalvet sotsiaalministri maaratud ulatuses ja korras;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;

5) solmib ameti nimel lepinguid;

6) kinnitab struktuuriuksuste pohimaarused;

7) kinnitab ameti too sisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra ja raamatupidamise sise-eeskirjad, ametnike ametijuhendid ja palgaastmed ning otsustab lisatasude maksmise kooskolas kehtivate oigusaktidega ja ameti eelarvega;

8) esitab sotsiaalministrile ettepanekud ameti kulude ja tulude eelarve kohta, ameti struktuuri ja koosseisude kohta ning kontrollib eelarve tapset ja otstarbekat taitmist;

9) kasutab ametile eraldatud vara ja vahendeid kooskolas oigusaktidega;

10) moodustab ameti tegevusvaldkonnas uleskerkinud kusimuste lahendamiseks komisjone ja tooruhmi;

11) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;

12) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse maaruse voi korralduse, sotsiaalministri maaruse voi kaskkirja alusel teenistusalastes kusimustes kaskkirju;

13) parib aru ameti teenistujatelt, maarab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seaduses kehtestatud juhtudel ja korras;

14) taidab muid ulesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse maaruse ja korraldusega ning sotsiaalministri maaruse ja kaskkirjaga.

* 18. Peadirektori araolekul asendab teda vastavalt peadirektori maaramisele uks osakonnajuhatajatest.

* 19. [kehtetu ** RTL 2003, 26, 392 * joust. 28.02.2003]

* 20. Ameti struktuuriuksusteks on osakonnad ja burood, mille tapsemad ulesanded ja padevus maaratakse peadirektori kinnitatava osakonna pohimaarusega.

* 21. Ameti osakonnad ja nende pohiulesanded on:

1) registrite ja tegevuslubade osakond * tervishoiutootajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analuus; registreerimismenetluse teostamine; registreerimistoendite ja tegevuslubade valjastamine;

2) jarelevalveosakond * jarelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks noutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas margitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenahtud juhtudel ja korras juriidiliste ja fuusiliste isikute vastutusele votmine;

3) erakorralise meditsiini osakond * oma padevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hadaolukorraks valmisoleku korraldamine;

4) [kehtetu * [RTL 2003, 88, 1301 * joust. 28.07.2003]

5) [kehtetu * RTL 2006, 9, 172 * joust. 28.01.2006]

6) [kehtetu * RTL 2003, 26, 392 * joust. 28.02.2003]

7) juriidiline osakond * ameti ja tema struktuuriuksuste oigusalane noustamine; ameti toovaldkonda reguleerivate oigusaktide valjatootamine , lepingu projektide ja oigusaktide eelnoude koostamine; ameti seisukoha kujundamine oigusvaidlusi tekitavates kusimustes ja esindamine kohtuvaidlustes;

[RTL 2003, 26, 392 * joust. 28.02.2003]

8) tootervishoiu osakond - *Tootervishoiu ja tooohutuse seadusest* tulenevate ulesannete taitmine.

[RTL 2004,102, 1654 * joust 01.08.2004]

* 22. Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab osakonnale pandud ulesannete oigusparase, tapse ja oigeaegse taitmise eest. Osakonnajuhataja tapsemad teenistusulesanded maaratakse kindlaks peadirektori kinnitatud osakonna pohimaaruses.

* 23. Osakonnajuhataja ajutisel araolekul asendab teda buroojuhataja voi peadirektori maaratud ametnik.  

6. peatukk

LOPPSATTED

* 24. Ameti umberkorraldamine voi tegevuse lopetamine toimub seadusega satestatud korras.

* 25. Pohimaarus joustub 1. jaanuaril 2002.

Tervishoiuameti pohimaarus vene keeles