Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Põhimäärus


Tervishoiuameti põhimäärus

 Vastu võetud sotsiaalministri 6. septembri 2001. a määrusega nr 96 “Tervishoiuameti põhimäärus” (RTL 2001, 108, 1509), jõustunud 1.01.2002.

Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 

10.02.2003 nr 20 (RTL 2003, 26, 392) 28.02.2003

15.07.2003 nr 100 (RTL 2003, 88, 1301) 28.07.2003

21.07.2004 nr 91 (RTL 2004, 102, 1654) 1.08.2004

17.01.2006 nr 10 (RTL 2006, 9, 172) 28.01.2006

16.11.2006 nr 59 (RTL 2006, 83, 1521) 1.12.2006

 

Määrus kehtestatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.

§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3. Ameti ingliskeelne nimetus on HealthCareBoard.

§ 4. Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangakonto. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 5. Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 6. Amet asub Tallinnas. Postiaadress on Gonsiori 29, 15157 Tallinn.

[RTL 2006, 83, 1521 – jõust. 1.12.2006]

 

2. peatükk

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

 

§ 7. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse“ ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; töötervishoid “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega“ ettenähtud ulatuses ja korras; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna arendamiseks ja õiguslikuks reguleerimiseks.

[RTL 2004,102, 1654 – jõust 01.08.2004]

§ 8. Amet oma ülesannete täitmiseks tervishoiutöötajate registreerimise valdkonnas:

1) registreerib isiku seaduses ettenähtud alustel ja korras tervishoiutöötajana;

2) väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi;

3) tunnistab registreerimistõendi kehtetuks seaduses ettenähtud alustel ja korras;

4) peab tervishoiutöötajate registrit;

5) korraldab tervishoiutöötajate pädevusnõukogu tööd.

[RTL 2003, 88, 1301 – jõust. 28.07.2003]

§ 9. Amet oma ülesannete täitmiseks tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise valdkonnas:

1) annab tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa seaduses ettenähtud alustel ja korras;

2) tunnistab tegevusloa kehtetuks seaduses ettenähtud alustel, korras ja tingimustel;

3) peab tegevuslubade registrit.

§ 10. Amet oma ülesannete täitmiseks järelevalve valdkonnas:

1) teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle;

2) teostab järelevalvet perearstide, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate ja iseseisvalt õendusabi osutajate tegevuse üle;

3) korraldab arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni tööd.

§ 11. Amet oma ülesannete täitmiseks kiirabi töö korraldamise valdkonnas:

1) korraldab sotsiaalministri kehtestatud korras avaliku konkursi riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks;

2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa;

3) sõlmib kiirabi osutamise lepingud kiirabibrigaadide pidajatega sotsiaalministri kehtestatud tingimustel ja korras;

4) korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist.

§ 12. Amet oma ülesannete täitmiseks hädaolukorraks valmisoleku valdkonnas:

1) korraldab oma pädevuse piires hädaolukorraks valmisolekut;

2) korraldab tervishoiuteenuste osutajatele koostöös Kaitse- ja Siseministeeriumiga hädaolukordade lahendamiseks vajalikku väljaõpet.

§ 121. Amet oma ülesannete täitmiseks töötervishoiu valdkonnas:

1) osaleb töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja korraldab nende elluviimist;

2) analüüsib andmeid töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise kohta;

3) korraldab töötervishoiuspetsialistide täienduskoolitust;

4) registreerib töötervishoiuteenuse osutajaid.

[RTL 2004,102, 1654 – jõust 01.08.2004]

§ 13. Amet oma ülesannete täitmiseks muudes valdkondades:

1) osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;

2) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude kohta;

3) osaleb ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide Euroopa Liidu õigusaktidega harmoniseerimises;

4) vaatab läbi ja lahendab patsientide ja muude isikute avaldusi ja taotlusi;

5) korraldab ameti töötajate, sealhulgas töövõtulepingu alusel töötavate ekspertide tööalast koolitust;

[RTL 2006, 83, 1521 – jõust. 1.12.2006]

6) suhtleb ja teeb koostööd välisriikide asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;

7) valdab, kasutab ja käsutab õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras ameti valduses olevat riigivara;

8) täidab muid talle seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. peatükk

AMETI ÕIGUSED

§ 14. Ametil on oma ülesannete täitmiseks õigus:

1) kontrollida tervishoiutöötajana registreerimist taotlevate isikute kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ehtsust;

2) võrrelda tervishoiutöötajana registreerimist taotleva välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni Eestis nõutavaga;

3) keelduda isiku registreerimisest tervishoiutöötajana seaduses ettenähtud alustel ja korras;

4) kontrollida tegevusloa taotleja esitatud andmeid;

5) keelduda seaduses ettenähtud alustel ja korras tegevusloa andmisest;

6) tunnistada seaduses ettenähtud aluste esinemisel tegevusluba osaliselt või täielikult kehtetuks;

7) siseneda kontrollitava isiku tegevuskohta ja kontrollida tervishoiuteenuse osutamise tingimusi ja nõuetele vastavust;

8) tutvuda tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentidega;

9) saada kontrollitava isiku juhtorganitelt ja tervishoiutöötajatelt seletusi;

10) teha kontrollitavale isikule ettepanekuid tegevuse parandamiseks ning ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;

11) kaasata lepingute alusel oma töösse konsultante ja eksperte;

12) kirjastada trükiseid ja kasutada teisi teabevahendeid ameti tegevusvaldkonda puutuva teabe avaldamiseks.

4. peatükk

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

§ 15. Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul sotsiaalminister.

§ 16. Ameti struktuuri, teenistujate koosseisu ja eelarve kinnitab sotsiaalminister.

§ 17. Ameti peadirektor:

1) juhib ameti tööd, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;

2) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse, otstarbeka täitmise eest ja annab aru sotsiaalministrile;

3) teostab teenistuslikku järelevalvet sotsiaalministri määratud ulatuses ja korras;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;

5) sõlmib ameti nimel lepinguid;

6) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;

7) kinnitab ameti töö sisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra ja raamatupidamise sise-eeskirjad, ametnike ametijuhendid ja palgaastmed ning otsustab lisatasude maksmise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja ameti eelarvega;

8) esitab sotsiaalministrile ettepanekud ameti kulude ja tulude eelarve kohta, ameti struktuuri ja koosseisude kohta ning kontrollib eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;

9) käsutab ametile eraldatud vara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega;

10) moodustab ameti tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töörühmi;

11) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;

12) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, sotsiaalministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;

13) pärib aru ameti teenistujatelt, määrab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seaduses kehtestatud juhtudel ja korras;

14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning sotsiaalministri määruse ja käskkirjaga.

§ 18. Peadirektori äraolekul asendab teda vastavalt peadirektori määramisele üks osakonnajuhatajatest.

§ 19. [kehtetu �� RTL 2003, 26, 392 – jõust. 28.02.2003]

§ 20. Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad ja bürood, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse peadirektori kinnitatava osakonna põhimäärusega.

§ 21. Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:

1) registrite ja tegevuslubade osakond – tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine; registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine;

2) järelevalveosakond – järelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nõutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas märgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenähtud juhtudel ja korras juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutusele võtmine;

3) erakorralise meditsiini osakond – oma pädevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;

4) [kehtetu – [RTL 2003, 88, 1301 – jõust. 28.07.2003]

5) [kehtetu – RTL 2006, 9, 172 – jõust. 28.01.2006]

6) [kehtetu – RTL 2003, 26, 392 – jõust. 28.02.2003]

7) juriidiline osakond – ameti ja tema struktuuriüksuste õigusalane nõustamine; ameti töövaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamine , lepingu projektide ja õigusaktide eelnõude koostamine; ameti seisukoha kujundamine õigusvaidlusi tekitavates küsimustes ja esindamine kohtuvaidlustes;

[RTL 2003, 26, 392 – jõust. 28.02.2003]

8) töötervishoiu osakond - “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ tulenevate ülesannete täitmine.

[RTL 2004,102, 1654 – jõust 01.08.2004]

§ 22. Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistusülesanded määratakse kindlaks peadirektori kinnitatud osakonna põhimääruses.

§ 23. Osakonnajuhataja ajutisel äraolekul asendab teda büroojuhataja või peadirektori määratud ametnik.  

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 24. Ameti ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

§ 25. Põhimäärus jõustub 1. jaanuaril 2002.

Tervishoiuameti põhimäärus vene keeles