Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Tutvustus


                               Palume jälgida uudiseid !

Tere tulemast Tervishoiuameti kodulehele!

Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Gonsiori 29.
Tervishoiuameti peadirektor on Üllar Kaljumäe.

Amet moodustati tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.

Ameti tegevusvaldkonnad on:
- tervishoiutöötajate registreerimine;
- tegevuslubade väljastamine;
- riikliku järelevalve teostamine ning
- riikliku sunni kohaldamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras;
- kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires;
- ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks;
- töötervishoiuteenuse osutajate registreerimine.

Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
1)
registrite ja tegevuslubade osakond – tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine;
registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine;
2) järelevalveosakond – järelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nõutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas
märgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenähtud juhtudel ja korras juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutusele võtmine;
3) erakorralise meditsiini osakond – oma pädevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
4) töötervishoiu osakond - töötervishoiu arengukavade väljatöötamise ja elluviimise korraldamine; töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise andmete analüüs; töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituse korraldamine; töötervishoiuteenuse osutajate registreerimine;
5) juriidiline osakond - juhtkonna ja struktuuriüksuste õigusalane nõustamine.

Tervishoiuamet alustas ametlikult tegevust 2.jaanuaril 2002.a.