Põhimäärus


Tervishoiuameti põhimäärus 

Vastu võetud sotsiaalministri 6. septembri 2001. a määrusega nr 96 “Tervishoiuameti põhimäärus” (RTL 2001, 108, 1509), jõustunud 01.01.2002.

 Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 10.02.2003/20 (RTL 2003, 26, 392) 28.02.2003

15.07.2003/100 (RTL 2003, 88, 1301) 28.07.2003

21.07.2004/91 (RTL 2004, 102, 1654) 01.08.2004

17.01.2006/10 (RTL 2006, 9, 172) 28.01.2006

 Määrus kehtestatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

 1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 § 1. Tervishoiuamet (edaspidi amet ) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.

 § 2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

 § 3. Ameti ingliskeelne nimetus on Health Care Board.

 § 4. Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangakonto. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

 § 5. Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet.

 § 6. Amet asub Tallinnas. Postiaadress on Gonsiori 29, 15157 Tallinn.

 2. peatükk

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

 § 7. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse“ ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; töötervishoid “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega“ (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120; 2004, 54, 389) ettenähtud ulatuses ja korras; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna arendamiseks ja õiguslikuks reguleerimiseks.

 [RTL 2004, 102, 1654 – jõust 01.08.2004]

 § 8. Amet oma ülesannete täitmiseks tervishoiutöötajate registreerimise valdkonnas:

1) registreerib isiku seaduses ettenähtud alustel ja korras tervishoiutöötajana;

2) väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi;

3) tunnistab registreerimistõendi kehtetuks seaduses ettenähtud alustel ja korras;

4) peab tervishoiutöötajate registrit;

5) korraldab tervishoiutöötajate pädevusnõukogu tööd.

 [RTL 2003, 88, 1301 – jõust. 28.07.2003]

 § 9. Amet oma ülesannete täitmiseks tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise valdkonnas:

1) annab tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa seaduses ettenähtud alustel ja korras;

2) tunnistab tegevusloa kehtetuks seaduses ettenähtud alustel, korras ja tingimustel;

3) peab tegevuslubade registrit.

 § 10. Amet oma ülesannete täitmiseks järelevalve valdkonnas:

1) teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle;

2) teostab järelevalvet perearstide, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate ja iseseisvalt õendusabi osutajate tegevuse üle;

3) korraldab arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni tööd.

 § 11. Amet oma ülesannete täitmiseks kiirabi töö korraldamise valdkonnas:

1) korraldab sotsiaalministri kehtestatud korras avaliku konkursi riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks;

2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa;

3) sõlmib kiirabi osutamise lepingud kiirabibrigaadide pidajatega sotsiaalministri kehtestatud tingimustel ja korras;

4) korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist.

 § 12. Amet oma ülesannete täitmiseks hädaolukorraks valmisoleku valdkonnas:

1) korraldab oma pädevuse piires hädaolukorraks valmisolekut;

2) korraldab tervishoiuteenuste osutajatele koostöös Kaitse- ja Siseministeeriumiga hädaolukordade lahendamiseks vajalikku väljaõpet.

 § 121. Amet oma ülesannete täitmiseks töötervishoiu valdkonnas:

1) osaleb töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja korraldab nende elluviimist;

2) analüüsib andmeid töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise kohta;

3) korraldab töötervishoiuspetsialistide täienduskoolitust;

4) registreerib töötervishoiuteenuse osutajaid.

 [RTL 2004, 102, 1654 – jõust 01.08.2004]

 § 13. Amet oma ülesannete täitmiseks muudes valdkondades:

1) osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;

2) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude kohta;

3) osaleb ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide Euroopa Liidu õigusaktidega harmoniseerimises;

4) vaatab läbi ja lahendab patsientide ja muude isikute avaldusi ja taotlusi;

5) korraldab ameti töötajate, sealhulgas tööettevõtu lepingu alusel töötavate ekspertide tööalast koolitust;

6) suhtleb ja teeb koostööd välisriikide asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;

7) valdab, kasutab ja käsutab õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras ameti valduses olevat riigivara;

8) täidab muid talle seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega pandud ülesandeid.

 3. peatükk

AMETI ÕIGUSED

 § 14. Ametil on oma ülesannete täitmiseks õigus:

1) kontrollida tervishoiutöötajana registreerimist taotlevate isikute kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ehtsust;

2) võrrelda tervishoiutöötajana registreerimist taotleva välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni Eestis nõutavaga;

3) keelduda isiku registreerimisest tervishoiutöötajana seaduses ettenähtud alustel ja korras;

4) kontrollida tegevusloa taotleja esitatud andmeid;

5) keelduda seaduses ettenähtud alustel ja korras tegevusloa andmisest;

6) tunnistada seaduses ettenähtud aluste esinemisel tegevusluba osaliselt või täielikult kehtetuks;

7) siseneda kontrollitava isiku tegevuskohta ja kontrollida tervishoiuteenuse osutamise tingimusi ja nõuetele vastavust;

8) tutvuda tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentidega;

9) saada kontrollitava isiku juhtorganitelt ja tervishoiutöötajatelt seletusi;

10) teha kontrollitavale isikule ettepanekuid tegevuse parandamiseks ning ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;

11) kaasata lepingute alusel oma töösse konsultante ja eksperte;

12) kirjastada trükiseid ja kasutada teisi teabevahendeid ameti tegevusvaldkonda puutuva teabe avaldamiseks.

 4. peatükk

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 § 15. Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul sotsiaalminister.

 § 16. Ameti struktuuri, teenistujate koosseisu ja eelarve kinnitab sotsiaalminister.

 § 17. Ameti peadirektor:

1) juhib ameti tööd, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;

2) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse, otstarbeka täitmise eest ja annab aru sotsiaalministrile;

3) teostab teenistuslikku järelevalvet sotsiaalministri määratud ulatuses ja korras;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;

5) sõlmib ameti nimel lepinguid;

6) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;

7) kinnitab ameti töö sisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra ja raamatupidamise sise-eeskirjad, ametnike ametijuhendid ja palgaastmed ning otsustab lisatasude maksmise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja ameti eelarvega;

8) esitab sotsiaalministrile ettepanekud ameti kulude ja tulude eelarve kohta, ameti struktuuri ja koosseisude kohta ning kontrollib eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;

9) käsutab ametile eraldatud vara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega;

10) moodustab ameti tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töörühmi;

11) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;

12) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, sotsiaalministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;

13) pärib aru ameti teenistujatelt, määrab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seaduses kehtestatud juhtudel ja korras;

14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning sotsiaalministri määruse ja käskkirjaga.

 § 18. Peadirektori äraolekul asendab teda vastavalt peadirektori määramisele üks osakonnajuhatajatest.

 § 19. [kehtetu]

 [RTL 2003, 26, 392 – jõust. 28.02.2003]

 § 20. Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad ja bürood, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse peadirektori kinnitatava osakonna põhimäärusega.

 § 21. Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:

1) registrite ja tegevuslubade osakond – tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine; registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine;

2) järelevalveosakond – järelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nõutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas märgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenähtud juhtudel ja korras juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutusele võtmine;

3) erakorralise meditsiini osakond – oma pädevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;

4) [kehtetu]

 [RTL 2003, 88, 1301 – jõust. 28.07.2003]

 5) [kehtetu]

 [RTL 2006, 9, 172 - jõust. 28.02.2003]

6) [kehtetu]

 [RTL 2003, 26, 392 – jõust. 28.02.2003]

 7) juriidiline osakond – ameti ja tema struktuuriüksuste õigusalane nõustamine; ameti töövaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamine , lepingu projektide ja õigusaktide eelnõude koostamine; ameti seisukoha kujundamine õigusvaidlusi tekitavates küsimustes ja esindamine kohtuvaidlustes;

 [RTL 2003, 26, 392 – jõust. 28.02.2003]

 8) töötervishoiu osakond - “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ tulenevate ülesannete täitmine.

 [RTL 2004, 102, 1654 – jõust 01.08.2004]

 § 22. Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistusülesanded määratakse kindlaks peadirektori kinnitatud osakonna põhimääruses.

 § 23. Osakonnajuhataja ajutisel äraolekul asendab teda büroojuhataja või peadirektori määratud ametnik.

 6. peatükk

LÕPPSÄTTED

 § 24. Ameti ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

 § 25. Põhimäärus jõustub 1. jaanuaril 2002.

Tervishoiuameti põhimäärus vene keeles