Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Tutvustus


                               Palume jälgida uudiseid !

Tere tulemast Tervishoiuameti kodulehele!

Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Gonsiori 29.
Tervishoiuameti peadirektor on Üllar Kaljumäe.

Amet moodustati tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.

Ameti tegevusvaldkonnad on:
- tervishoiutöötajate registreerimine;
- tegevuslubade väljastamine;
- riikliku järelevalve teostamine ning
- riikliku sunni kohaldamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras;
- kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires;
- ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks.

Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
1)
registrite ja tegevuslubade osakond – tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine;
registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine;
2) järelevalveosakond – järelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nõutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas
märgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenähtud juhtudel ja korras juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutusele võtmine;
3) erakorralise meditsiini osakond – oma pädevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
4) infotehnoloogia osakond – ameti informaatika arengustrateegia kavandamine, tarkvaravajaduste väljaselgitamine ja arvutivõrgu häireteta töö tagamine;
5) üldosakond – ameti asjaajamise ja arhiivialase töö korraldamine; personalitöö; teenistujate tööalase koolituse korraldamine; ameti valduses oleva riigivara
majandamise korraldamine ning osakondade tehniline teenindamine.

Tervishoiuamet alustas ametlikult tegevust 2.jaanuaril 2002.a.