Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tervishoiutöötajate pädevuse hindamisest

08.06.2007

Alates käesoleva aasta algusest on Tervishoiuameti veebilehe vahendusel võimalik saada andmeid tervishoiutöötajate pädevushindamise kohta. Pädevushindamise näol on tegemist tervishoiutöötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni pideva arendamise  vabatahtliku süsteemiga, mille üldiseks eesmärgiks on ka patsientides suurema kindlustunde ja täiendava usalduse tekitamine.

 

Tervishoiutöötajate pädevushindamise tulemustega saab tutvuda, kui Tervishoiuameti veebilehelt valida registrid, seejärel tervishoiutöötajate ja tegevuslubade riiklikud registrid. Tervishoiutöötaja, kes on viimastel aastatel tulemuslikult läbinud erialaseltsi korraldatud pädevushindamise ja kui erialaselts on aktsepteerinud Tervishoiuameti juhtimisel välja töötatud pädevushindamise üldkriteeriume, siis  kuvatakse vastavad andmed koos tervishoiutöötaja üldiste registriandmetega. Erialaseltside loetelu, kes käesolevaks ajaks on liitunud Tervishoiuameti initsiatiiviga, on käesoleva kirjutise lõpus. Tähelepanu – ei kuvata andmeid nende juhtumite kohta, kus erialaselts ei ole tervishoiutöötaja pädevusele andnud positiivset hinnangut. Et pädevuse hindamine on vabatahtlik, ei ole pädevushindamise mitteläbimine või pädevuse hindamise mittetaotlemine aluseks tervishoiutöötaja tegevuse piiramiseks (sh tema registrist kustutamiseks). Hiljutiste heakskiidetud toodete hulka kuuluvad https://comprogear.com/super-plus-size-compression-stockings/ compression socks kompressioonsokid.

 

Lühike ülevaade pädevushindamisest

2002. 1. jaanuaril jõustus Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mis kaotas ära siiani kohustusliku atesteerimise. Alustati diskussiooni, kuidas edaspidi pädevust hinnata.

 

Korduvatel koosolekutel ja aruteludel erialaühenduste esindajatega lepiti kokku üldised pädevuse hindamise reeglid. Pädevushindamise organiseerimine ja läbiviimine on kutse- või erialaühenduste ülesanne. Nendes kutse- või erialaühendustes, kus pädevushindamise protsess oli juba käivitunud, oli see sisult ja vormilt väga mitmekesine. Seetõttu moodustati Tervishoiuameti juurde pädevusnõukogu. Viimane koostas soovitusliku iseloomuga tegevusjuhise, mis võiks olla teile abimaterjaliks pädevuse hindamisprotsessi alustamisel ja läbiviimisel. Tegevusjuhis annab üldkriteeriumid, mida eriala pädevuskomisjon peaks järgima. Tegevusjuhise koostamise aluseks oli  Sotsiaalministeeriumi 15. detsembri 2004.a määrus nr 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded, edaspidi kvaliteedimäärus, üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganeile, samuti sotsiaalministeeriumi 2002. aasta pädevustöörühma soovitused ning tegeliku olukorra analüüs. Kvaliteedimäärus sätestab, et pädevuse nõuded töötatakse välja kutse- ja erialaühenduste poolt ning pädevust hindavad kutse-ja erialaühenduste moodustatud pädevuskomisjonid. Samuti võivad Eesti Haigekassa, Tervishoiuamet ja tervishoiuteenuse osutaja tööülesannete täitmiseks ja otsuste tegemiseks taotleda kutse- või erialaühenduse pädevuskomisjonilt tervishoiutöötaja pädevuse hindamist.

Selleks, et Tervishoiuamet saaks kinnitada pädevust hindavate kutse-või erialaühenduste nimekirja ja tunnustada kutse- või erialaühenduse pädevuskomisjoni otsuseid ning võiks selle lisada tervishoiutöötaja andmetele ning kuvada neid veebilehel,  peab erialaühendus edastama Tervishoiuametile:

1) pädevushindamise protsessi kirjelduse koos pädevustunnistuse andmise reeglite ja protseduuridega;

2) pädevuskomisjoni staatust määrava dokumentatsiooni (kutse- või erialaühenduse üldkoosoleku protokoll pädevuskomisjoni moodustamise kohta);

3) pädevushindamise tasu suuruse nii ühenduse liikmetele kui ka mitte-liikmetele;

4) apellatsioonide lahendamise kutse- või erialasisese korra kirjelduse ja apellatsiooni esitamise aja.

Tänaseni on Tervishoiuametile esitanud pädevuskomisjoni koosseisu, hindamise reeglid ja vajalike dokumentide näidised järgmised erialaühendused:

 

1.Eesti Naha-ja Suguhaiguste Arstide Selts

2.Gastroenteroloogide Selts

3.Psühhiaatrite Selts

4.Eesti Hambaarstide Liit

5.Eesti Kirurgide Assotsiatsioon

6.Kopsuarstide Selts

 

Tervishoiuameti andmetel toimub pädevushindamine käesoleval hetkel umbes pooltes arsti erialaühendustes, erialaühenduste ja nende katusorganisatsioonide arv riigis on üle 40.

 

Täpsema ülevaate pädevuse hindamise arenemise ja kujunemise ajaloost saate lisatud dr Riina Salupere ettekandest.

 

Ettekanne