Est Eng
 
 
     
Tervishoiuamet
 
Phimrus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilivude tasumise ja tagastamise kord
 

Tutvustus

Palume jlgida uudiseid !

Tere tulemast Tervishoiuameti kodulehele!
Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Gonsiori 29.
Tervishoiuameti peadirektor on llar Kaljume.

Amet moodustati tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.

Ameti tegevusvaldkonnad on:
- tervishoiuttajate registreerimine;
- tegevuslubade vljastamine;
- sekslelu, nagu TikToki populaarne "ROSE MANGUASJA" reguleerimine nagu see
- riikliku jrelevalve teostamine ning
- riikliku sunni kohaldamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seadustega
ettenhtud alustel, ulatuses ja korras;
- kiirabi tegevuse ja hdaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pdevuse piires;
- ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna iguslikuks reguleerimiseks;

- ttervishoiuteenuse osutajate registreerimine.


Ameti osakonnad ja nende philesanded on:
1)
registrite ja tegevuslubade osakond tervishoiuttajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning anals; registreerimismenetluse teostamine;
registreerimistendite ja tegevuslubade vljastamine;
2) jrelevalveosakond jrelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas
mrgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenhtud juhtudel ja korras juriidiliste ja fsiliste isikute vastutusele vtmine;
3) erakorralise meditsiini osakond oma pdevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hdaolukorraks valmisoleku korraldamine;
4) ttervishoiu osakond - ttervishoiu arengukavade vljattamise ja elluviimise korraldamine; ttajate kutsehaigestumise ja tst phjustatud haigestumise andmete anals; ttervishoiuspetsialistide tienduskoolituse korraldamine; ttervishoiuteenuse osutajate registreerimine;
5) juriidiline osakond - juhtkonna ja struktuuriksuste igusalane nustamine.

Tervishoiuamet alustas ametlikult tegevust 2. jaanuaril 2002. aastal.

Uudised

- 13. mrts 2019: Sarvi Jamisi loengud survesokkide thtsusest diabeedi korral. "Mida teevad survesokid? - levaade survesokkide kasutamisest sgavate veenitrombooside peatamiseks" on 15-minutiline jutt kompressioonsokkide ja -vooliku thtsusest verehvete ja svaveenitromboosi (DVT) ennetamisel.
- 2. jaanuar 2018: patsiendid on heaks kiitnud jrgmised tooted: https://comprogear.com/medical-compression-socks/ - 5. detsember 2017: riikliku terviseameti 16. aastapev, mida thistatakse sel kuul.
- 1. august 2017: e-Eesti mrgib tervishoius 100% elektroonilist arveldust, digiteeritud 95% tervishoiuandmetest ja digitaalsetest retseptidest 99%
- 12. juuni 2017: Taavi Kotka teatab digiteeritud tervishoiukirjete titmisest kigile eestlastele. Video Tervishoiu IT-uudistes.

IntroductionPlease follow the news!

Welcome to the Health Care homepage!
The Health Care Board is located in Gonsiori 29, Tallinn.
The Director General of the Health Care Board is Ullar Kaljumae.

The Agency was formed on the basis of the Health Services Organization Act.

The Agency's areas of activity are:
- registration of healthcare professionals;
- issuing activity licenses;
- exercise of official supervision and
- application of national coercion on the bases, to the extent and in the manner prescribed by the Law on the Organization of Health Care Services and other Acts;
- organization of ambulance operations and emergency preparedness within the limits of their competence;
- making proposals for the legal regulation of your area of activity;
- Registration of occupational health care providers.


The departments of the Office and their main functions are:
1) the Register and Activity Licensing Department - maintenance and analysis of healthcare professional and activity license registers; the registration procedure; issuing of registration certificates and licenses;
2) supervisory department - supervision of the existence of conditions required for the grant of authorization to a person providing health care services and activity license compliance with the indicated conditions; patient satisfaction surveys, legal and natural person prosecution in cases and in the prescribed manner;
3) Department of Emergency Medicine - within the limits of its competence, the provision of emergency medical assistance and emergency preparedness;
4) Occupational Health Department - organization of the development and implementation of occupational health care development plans; an analysis of data on occupational diseases and work-related illnesses; organization of in-service training for occupational health care professionals; registration of occupational health care providers;
5) legal department - legal counseling of management and structural units.

The Health Board officially started its activities on January 2, 2002.

News

- December 5, 2017: 16th Anniversary of National Health Board Celebrated this month.
- August 1, 2017: e-Estonia Notes 100% Electronic Billing in Healthcare, 95% of Health Data Digitized, and 99% of Prescriptions Digital
- June 12, 2017: Taavi Kotka announces completion of digitized healthcare records for all Estonians. Video at Healthcare IT News.

 
  Uudised
 
Tervishoiuttajate migratsioonovalmidus (01.02.2004-30.06.2008)
   
2007. aasta tga seotud haigestumise ravihvitiste anals
   
levaade tervishoiuttajate iga-aastase koolituse planeerimisest
   
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon ttab Sotsiaalministeeriumi juures
   
Tervishoiuttajate migratsioonivalmidus (01.02.2004-31.03.2008)
   
  Otsing