Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Järelevalve osakond
Erakorralise meditsiini osakond
Tegevusload
Tervishoiutöötajate registreerimine
Töötervishoid
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Tegevusloa taotlemisel haiglavälise eriarstiabi osutamiseks

 
Tegevusloa taotlemisel haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuete kohta esitatud dokumentide menetlemise ning järelevalve teostamise
käigus koostatud dokumentide vormistamise
JUHEND

I Üldsätted

1 Juhend selgitab “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses” (RT I 2001, 50, 284) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rakendamist tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentide läbivaatamisel.

2 Juhendiga kinnitatakse haiglavälise eriarstiabi ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavuse osas järelevalve teostamisel vormistatavad dokumendid.

II Andmete esitamine haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseade ja aparatuuri kohta

3 Haiglavälise eriarstiabi tegevusloa taotleja esitab põhiruumide kohta meditsiinitehnoloogia projekti koopia. Dokument on väljavõte ehitusprojekti dokumentatsioonist, mis on vormistatud ja sisaldab teavet, nagu on sätestatud sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 “Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord” (RTL 2002, 8, 86) § 14 ja 15.

4 Ruumide asukoha identifitseerimiseks mitme kasutajaga hoones ning vajalike üldkasutatavate, personali- ja abiruumide olemasolu tõendamiseks tuleb esitada korrus(t)e põhiplaan (olemasolevate plaanide koopiad), kus on värviliselt piiritletud taotleja poolt kasutatavad ruumid ning märgitud nende ruumide nimetused ja pindala.

5 Kui haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevuskohas puuduvad ruumid või tingimused “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 41 lõige 5 alusel loetletud tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike uuringute või raviprotseduuride tegemiseks, peab tegevusloa taotluses olema nimetatud tervishoiuteenuse osutaja, kellelt neid teenuseid ostetakse.

6 “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 50 lõige 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel käesoleva juhendi punktis 3 nimetatud projekti koopia uuesti esitamist ei nõuta, kui tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike ruumide, sisseseade ja aparatuuri osas kehtiva tegevusloa tingimused on jäänud samaks ning tegevusloa taotlus ruumide, sisseseade ja aparatuuri osas muudatusi ei eelda. Sellisel juhul peab taotleja tegevusloa taotluses olemasolevate tingimuste muutumatust kinnitama ja märkima eelmise taotluse juurde esitatud projekti identifitseerivad andmed (projekti nimetus, projekti koostaja nimi ja koostamise aeg).

7 Kui on muutunud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike põhiruumide asukoht võrreldes kehtiva tegevusloa väljaandmisel tuvastatud tingimustega, peab “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 47 lõige 1 punktis 1 sätestatud teade sisaldama tegevuskoha muudatuse lühikirjelduse ning tuleb esitada uute ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekti koopia.

7.1 Tervishoiuamet väljastab tegevusloa omajale teate esitamisest alates kahe kuu jooksul seisukoha tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavuse kohta.

III Haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavuse üle järelevalve teostamise käigus koostatud dokumendid

8 Kontrolli tegemise vajaduse haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavuse osas otsustab tegevusloa väljaandja.

9 Kontrolli teostamisel tervishoiuteenuse osutaja ruumide, sisseseade ja aparatuuri osas kogutud andmed vormistatakse kontrollaktina käesoleva juhendi lisas toodud näidise järgi.

10 Järelevalve teostamisel kontrollitakse ja kantakse protokolli alljärgnev:

10.1 ruumide, sisseseade ja aparatuuri vastavus sotsiaalministri 25. 01.2002 määruse nr 25 ”Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” sätetele ning ruumide meditsiinitehnoloogia projektile, mille tegevusloa omaja on esitanud tegevusloa taotlemisel;

10.2 ruumide kasutussevõtmise loa või kooskõlastuse olemasolu, nagu sätestab “Planeerimis- ja ehitusseaduse” (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377) § 58 ja “Rahvatervise seaduse” RT I 1995, 75, 978; 2001, 23, 128; 199, 30, 415; 199, 88, 804; 1997, 37, 569; 1996, 49, 953; 1996, 3, 56) §12 lõige 3;

10.3 kohaliku omavalitsuse loa olemasolu muuta eluruumi kasutamise otstarvet ja võtta see kasutusse mitteeluruumina Planeerimis- ja ehitusseaduse § 58 ja Eesti Vabariigi elamuseaduse (RT I 1998, 71, 1199; 96, 1515; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565) § 3 lõigete 2 ja 3 alusel juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse elamus paiknevates ruumides;

11 Operatsioonibloki, radioloogiaruumide ja labori osas kontrollitakse alljärgnevat:

11.1 Operatsioonibloki vastavust ehitusprojekti nõuetele, mille alusel on antud kasutusluba.

11.2 Radioloogiliste uuringute tegemiseks vajalike ruumide koosseisu, aparatuuri ja sisseseade vastavust ehitusprojektile, mille alusel on antud kasutusluba. Radioloogiaseadmete kasutamist sotsiaalministri 13. novembri 1998. a määruses nr 56 ”Kiirguse kasutamise nõuded haiguste ravimisel ja diagnoosimisel ning meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded” sätestatud korras.

11.3 Laboriruumide vastavust ehitusprojekti nõuetele, mille alusel on antud kasutusluba.